Financiering

Het IGN wil de kosten voor hulpvragers zo laag mogelijk houden. Het streven is om zoveel mogelijk te leven van donaties en subsidies. Wij zullen daartoe voorlichting geven en fondsen werven.

Financiering

Hoe wordt het werk van het integraal Gezondheidsinstituut (ING) gefinancierd?

Het streven is dat zoveel mogelijk mensen toegang kunnen hebben tot het IGN. Wij vragen daarom slechts een bescheiden vergoeding voor onze diensten.

Daarnaast krijgt het ING inkomsten uit contributiegelden van professionals en inkomsten uit het organiseren van workshops, cursussen en seminars.

Waar besteedt het IGN geld aan?

Het grootste deel van het geld wordt besteed aan het maatschappelijke doel, nl. het ondersteunen van zorg- en hulpvragers. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan het ontwikkelen van lesprogramma’s voor zowel hulpvragers als professionals die zich willen inzetten voor de bevordering van de integrale gezondheid in Nederland. Een klein deel wordt besteed aan beheer en administratie en aan fondswerving.

Financiële bijdragen die gevraagd worden in 2022

In december worden de financiële bijdragen voor het volgende boekjaar door het bestuur vastgesteld.

Voor 2022 zijn de bijdragen als volgt:

Cliënten

Van cliënten die een Integrale Gezondheidsintake willen wordt een bijdrage gevraagd van € 50,-

Tevens wordt voor de eerste 3 maanden van de cliënt een bijdrage gevraagd voor het beveiligde cliëntenportaal van € 6,- / maand gedurende 6 maanden (totaal € 36,-). 

Mochten uit deze intake extra werkzaamheden voortvloeien voor het IGN, dan wordt hiervoor een passende offerte gemaakt. Pas na goedkeuring van de cliënt wordt aangevangen met de aanvullende werkzaamheden.

Professionals (pioniers)

Van professionals die zich als partner willen aansluiten wordt een inschrijfbedrag van eenmalig € 110,- gevraagd.

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap is € 150,-
(prijzen excl. B.T.W.)

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van het IGN gaat in per de 1ste van een maand.