Privacy Statement – Integraal Gezondheids Instituut

Inhoud

Inhoud

Afkortingen

Privacy statement

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wat zijn uw rechten?

Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Hoe kunt u in contact treden met IGN?

Afkortingen

IGN: Integraal Gezondheidsinstituut Nederland

IG intake: Integrale Gezondheid intake

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland (IGN) voor werkzaamheden in het kader van uw intake, advies en ondersteuning.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over u maar is die wel tot u te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

IGN gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven  over het gebruik van uw persoonsgegevens. IGN doet dit in de vorm van dit privacy statement.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
 2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 3. Wat zijn uw rechten?
 4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
 5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
 6. Hoe kunt u in contact treden met IGN?

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het formuleren van uw zorg- of hulpvraag. Om een goede intake te kunnen doen en u te adviseren zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Daarvoor registreren wij:

– uw naam, adres, telefoon- en emailgegevens.
– alle relevante medische gegevens die door uzelf verstrekt of met uw toestemming ingewonnen zijn bij derden.
– alle andere relevante gegevens door uzelf aangeleverd of met uw toestemming zijn ingewonnen bij derden.

ING gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als en voor zover het gebruik van de gegevens voor dat doel nodig is.

De doelen betreffen:

 1. Beoordelen en accepteren van u als cliënt.
 2. Het uitvoeren van een IG intake en het geven van advies.
 3. Het ondersteuning bij de communicatie met hulpverleners.
 4. Marketing.

IGN kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. IGN blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Soms verstrekt IGN gegevens aan derden, vaak voor wetenschappelijk onderzoek of om aan een wettelijke verplichting of kwaliteitseisen te voldoen.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden zonder uw toestemming. 

Gegevens over uw gezondheid

Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar IGN extra zorgvuldig mee omgaat. IGN gebruikt deze gegevens uitsluitend voor uw IG intake, advies en ondersteuning. Uw gegevens kunnen besproken worden met leden van het Kernteam voor zover deze betrokken zijn bij uw casus of noodzakelijk zijn om een gewogen advies te geven (bespreking binnen het Multi Disciplinaire Overleg) of bij verdere ondersteuning.

De IG intake en het advies vallen onder de verantwoordelijkheid van een medisch adviseur. 

De medisch adviseur van IGN is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker.

Deze medisch adviseur heeft  een wettelijke geheimhoudingsplicht.  Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch  adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, behalve voor wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet het ‘Kernteam’. De medewerkers in het Kernteam hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Marketing

IGN gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor zijn/haar andere producten en diensten. Gegevens over uw gezondheid worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Soms maakt IGN selecties van haar cliëntenbestand, bijvoorbeeld om een product voor een bepaalde doelgroep aan te prijzen.

Analyse

IGN gebruikt uw persoonsgegevens voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over uw gezondheid, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Klantgroepen selecteren

IGN  gebruikt persoonsgegevens voor het samenstellen van cliëntgroepen ten behoeve van marketingactiviteiten en voor het verbeteren van service. Een klantgroep kan (ook) gebaseerd zijn op gegevens die zijn verkregen uit bronnen buiten IGN. Uw gegevens worden niet gebruikt voor het nemen van een uitsluitend geautomatiseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op andere wijze in aanmerkelijke mate treft.

Cookies

Als u de website van IGN bezoekt kan IGN informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op de website van het IGN kunt u lezen in de Cookieverklaring.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

IGN bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor IGN uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens bewaard worden zolang uw ‘MijnIGN’ portaal actief is. Als u MijnIGN afsluit, worden uw gegevens niet langer bewaard. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

De uitzonderingen betreffen:

 • Indien er nog openstaande facturen zijn.
 • Klachten en geschillen:
  • Indien er nog een klachtenprocedure loopt.
  • Als wij uw gegevens hebben gebruikt in het kader van klachten en geschillen bewaren wij deze gegevens 2 jaar nadat de procedure is afgerond.

Wat zijn uw rechten? 

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, het maken van een bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die IGN van u heeft en informatie waarvoor hij die persoonsgegevens gebruikt.

Het recht op inzage is in het algemeen op een veilige manier geregeld doordat u via uw persoonlijke portal zelf kunt zien welke persoonsgegevens over u worden verwerkt (NAW-gegevens).

Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring.  

Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Gegevenswissing

U kunt IGN vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • IGN heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig;
 • uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in; 
 • u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • IGN mocht uw persoonsgegevens niet gebruiken;
 • IGN was op grond van de wet al verplicht uw gegevens te wissen; 
 • IGN gebruikt uw gegevens voor social media.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat IGN dit moet doen. 

Bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Als uw gegevens worden gebruikt – maar niet voor direct marketing of uitvoering van uw verzekering – mag u daartegen bezwaar maken, als u daarvoor bijzondere persoonlijke redenen heeft. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Toestemming

Als IGN alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Vermeld bij uw verzoek welke toestemming u wilt intrekken.

Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hieronder genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van IGN . Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als IGN de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

IGN past beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen en techniek. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de werkvoorschriften.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door audits

Hoe kunt u in contact treden met IGN?

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met IGN. 

U kunt zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming. Mail naar: secretariaat@integraalgezondheidsinstituut.nl

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Egmond aan den Hoef , 29 december 2021